Python API

odorik

OdorikException

exception odorik.OdorikException

Základní třída pro výjimky.

Odorik

Odorik(user='', password='', url=None, config=None):
Parametry:
 • user (string) – ID uživatele
 • password (string) – API heslo
 • url (string) – URL API serveru, pokud není zadáno použije se výchozí
 • config (OdorikConfig) – Objekt s nastaveními, přepíše jakékoliv jiné parametry.

Hlavní třída pro přístup k API. Zadejte uživatele, heslo a volitelně URL API.

odorik.get(path, args=None)
Parametry:
 • path (string) – Cesta požadavku
 • args (dict) – Volitelné parametry požadavku
Typ návratové hodnoty:
 

string

Provede jeden GET API požadavek.

odorik.get_json(path, args=None)
Parametry:
 • path (string) – Cesta požadavku
 • args (dict) – Volitelné parametry požadavku
Typ návratové hodnoty:
 

object

Provede jeden GET API požadavek a zpracuje odpověď ve formátu JSON včetně případného ošetření chyb.

odorik.balance()
Typ návratové hodnoty:
 float

Vrátí aktuální zůstatek.

odorik.mobile_data(from_date, to_date, number=None)
Parametry:
 • from_date (datetime.datetime) – Počáteční datum
 • to_date (datetime.datetime) – Koncové datum
 • number (string) – Telefonní číslo ve tvaru 00420789123456
Typ návratové hodnoty:
 

list

Vrátí využití dat v zadaném časovém intervalu. Volitelně může být filtrován pro zadanou linku.

odorik.send_sms(recipient, message, sender='5517')
Parametry:
 • recipient (string) – Číslo kam odeslat SMS.
 • message (string) – Text zprávy.
 • sender (string) – Volitelné číslo odesílatele.
Typ návratové hodnoty:
 

string

Odešle SMS zprávu.

odorik.callback(caller, recipient, line=None)
Parametry:
 • caller (string) – Číslo, které volá.
 • recipient (string) – Číslo, které se má zavolat.
 • line (string or None) – Jakou linku použít pro vyúčtování.
Typ návratové hodnoty:
 

string

Objedná zpětné volání.

calls(from_date, to_date, line=None, status=None, direction=None):
Parametry:
 • from_date (datetime.datetime) – Počáteční datum
 • to_date (datetime.datetime) – Koncové datum
 • line (string or None) – Jakou linku použít pro výpis
 • status (string) – Stav hovoru, jedno z ‚answered‘, ‚missed‘
 • direction (string) – Směr hovoru, jedno z ‚in‘, ‚out‘, ‚redirected‘
Typ návratové hodnoty:
 

list

Vrátí seznam hovorů v zadaném časovém intervalu. Volitelně může být filtrován pro zadanou linku.

sms(from_date, to_date, line=None):
Parametry:
 • from_date (datetime.datetime) – Počáteční datum
 • to_date (datetime.datetime) – Koncové datum
 • line (string or None) – Jakou linku použít pro výpis
Typ návratové hodnoty:
 

list

Vrátí seznam SMS v zadaném časovém intervalu. Volitelně může být filtrován pro zadanou linku.

odorik.lines()
Typ návratové hodnoty:
 list

Vrátí seznam slovníků s informacemi o linkách.

odorik.config

OdorikConfig

class odorik.config.OdorikConfig(section='odorik')
Parametry:section (string) – Jakou sekci konfiguračního použít

Zpracování konfiguračního souboru podle specifikace XDG.

load(path=None)
Parametry:path (string) – Cesta k souboru s konfigurací.

Načte nastavení z konfiguračního souboru. Pokud není zadána cesta, použije se soubor odorik umístěný v cestě XDG (~/.config/odorik a /etc/xdg/odorik).

odorik.main

odorik.main.main(settings=None, stdout=None, args=None)
Parametry:
 • settings (list of tuples) – vynutit změnu těchto nastavení
 • stdout (file) – výstup pro vypisování textu, pokud není zadáno použije sys.stdout
 • args (list) – parametry z příkazové řádky pro zpracování, pokud není zadáno použije sys.args

Hlavní funkce pro příkazovou řádku.

@odorik.main.register_command(command)

Dekorátor, který registruje třídu Command pro zpracování v parseru funkce main().

Command

class odorik.main.Command(args, config, stdout=None)

Hlavní třída pro spouštění příkazů.